0 0,00

Tietosuojaseloste

1 YLEISTÄ

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Yhteisinä rekisterinpitäjinä toimii Golf Talma Oy ja Golf Talma ry tämän tietosuoja-selosteen mukaisesti. Rekisteröityjen informoinnin ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen osalta vastuutahona toimii Golf Talma Oy.
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Ismo Haaponiemi, toimitusjohtaja
Nygårdintie 115
04240 Talma
puh. 050 408 0045

3 REKISTERIN NIMI

Yhteistyökumppanien ja asiakkuuksien hallintaan tarkoitettu rekisteri, jossa rekisteröitynä ovat itse tietonsa antaneet yhteistyökumppanit ja niitä edustavat henkilöt, henkilöasiakkaat sekä potentiaaliset verkossa ja eri tilaisuuksissa ja yhteydenpidossa yhteystietonsa antaneet tai eri julkisista lähteistä kerätyt uudet kumppanit ja asiakkaat.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Alla on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä.

Käyttötarkoitus:
Markkinointi, yhteydenpito yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa ja yhteistyösuhteen hallinnointi. Tilaisuuksien järjestäminen muiden yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Golfkoulun toiminnan järjestäminen ja yhteydenpito golfharjoitteluun ja golfkoulun palvelutuotantoon liittyen.

Oikeusperuste:
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietoryhmät:
Nimi, yhteystiedot, yritys, yhteistyön kohteet ja muodot sekä laskutustiedot ja suoritukseen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi ajankohta.

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT

Yhteistyökumppani yhteyshenkilön ja asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin kyseinen henkilö toimii kyseisessä roolissa ja yhteistyön vuorovaikutuksen kannalta on tarpeellista. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa säilyttää pidemmän aikaa esimerkiksi lainsäädännön niin edellyttäessä tai tietojen ollessa tarpeellisia osapuolten esittämiin vaatimuksiin liittyen. Tietojen tarpeellisuutta ja ajantasaisuutta arvioidaan säännöllisin väliajoin.

6 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Golf Talma Oy voi luovuttaa kutsua varten yhteistyökumppanien yhteystiedot yhteistyökumppaneille, joiden kanssa järjestetään yhteinen asiakastilaisuus ja jossa kumppanit ovat yhdessä isäntinä.

7 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

8 HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään sekä erilaisista julkisista lähteistä. Henkilötietoja voi kertyä myös yhteistyösuhteen aikana.

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

9.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

9.3 Oikeus peruttaa suostumus
Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

9.5 Oikeuksien käyttäminen
Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

10 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Henkilötietoihin pääsyoikeus on ainoastaan toimitusjohtajalla, hallinnon työntekijöillä ja golfkoulun valmentajilla, jotka ovat vaitiolovelvoitteen piirissä ja joilla on tarve käyttää tietoja tehtäviensä tekemiseen.
Tietokoneet ja järjestelmät, joissa tietoja säilytetään, on suojattu palomuureilla ja viruksentorjuntaohjelmistoilla.
Toimisto- ja arkistotilat ovat toimiston kiinnioloaikoina lukitut ja hälytysjärjestelmien/vartioinnin piirissä.

0
Ostoskori
Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan